Algemene voorwaarden


Artikel 1: De maatschap
De burgerlijke maatschap Braakman Advocaten bestaat uit natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 2: De opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die Braakman Advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten met Braakman Advocaten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de aanvullende opdrachten of de vervolgopdrachten aan Braakman Advocaten.
2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen Braakman Advocaten een beroep doen, maar ook de personen die door haar worden betrokken bij de uitvoering van opdrachten. Ook medewerkers die niet meer werkzaam zijn voor Braakman Advocaten kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet aan Braakman Advocaten worden tegengeworpen.

Artikel 4: De overeenkomst van opdracht
Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Braakman Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5: De uitvoering van de opdracht
1. Braakman Advocaten voert de overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Braakman Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden van Braakman Advocaten.
2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt Braakman Advocaten de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Bij de uitvoering van de opdracht handelt Braakman Advocaten zoals de opdrachtgever van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten.

Artikel 6: Bewaring van stukken
Nadat de werkzaamheden zijn geëindigd, wordt het dossier gesloten en worden de stukken uit het dossier gearchiveerd. Deze stukken zullen worden bewaard voor een periode van zeven jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, na afloop waarvan deze worden vernietigd.

Artikel 7: Honorarium en verschotten
1. Ter vergoeding van de te verrichten werkzaamheden voor de opdrachtgever, maakt Braakman Advocaten aanspraak op honorarium, te vermeerderen met zogenaamde verschotten en met omzetbelasting (btw).
2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven, zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, uittreksels, deurwaarderskosten, procureurssalaris en overige kosten van derden. Verschotten zijn anderzijds de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon- en telefaxkosten, en kosten van fotokopieën. Deze kantoorkosten zijn forfaitair bepaald op 5% van het honorarium.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berekent Braakman Advocaten haar honorarium volgens het geldend uurtarief, gebaseerd op het laatstelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten aanbevolen standaarduurtarief,  jaarlijks aan te passen op basis van het gangbaar prijsindexcijfer.
4. Braakman Advocaten is bevoegd om het honorarium tussentijds in rekening brengen, al dan niet bij wege van voorschot, in dat geval achteraf met de (eind)declaratie te verrekenen.

Artikel 8: De betaling van de facturen
1. Behoudens afwijkende afspraak dienen de facturen (declaraties) binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
2. Indien de opdrachtgever nalaat om het verschuldigde te voldoen binnen de gestelde termijn, is Braakman Advocaten gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
3. Bij niet tijdige voldoening is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en zal de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd zijn zoals bedoeld in art. 6:119/119a van het Burgerlijk Wetboek, en zijn de (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de incassering voor rekening van de opdrachtgever.
4. Tevens is Braakman Advocaten in dat geval bevoegd een incassoprocedure te starten voor de burgerlijke rechter of voor de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 9: De aansprakelijkheid voor beroepsfouten
De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van Braakman Advocaten, daaronder begrepen haar medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat onder die verzekering wordt dragen.

Artikel 10: De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
1. Braakman Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de opdrachtgever met Braakman Advocaten een overeenkomst sluit, wordt de toepasselijkheid van deze regeling aanvaard.
2. In verband hiermee hanteert Braakman Advocaten tevens een interne klachtregeling:
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de werkzaamheden van Braakman Advocaten of over de declaratie, dient deze klacht voorgelegd te worden aan de eigen advocaat, dan wel aan de klachtfunctionaris. Dit dient te geschieden binnen drie maanden na de dag waarop de opdrachtgever kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw klacht. Binnen vier weken nadat de klacht kenbaar is gemaakt, zal schriftelijk een oplossing voor het probleem aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
3. Mocht overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de opdrachtgever de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Braakman Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel: 070-3105310). De geschillencommissie is ook bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,=.
4. Nadat twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Braakman Advocaten op de klacht zijn verstreken, vervalt de mogelijkheid om nog een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur in te dienen.
5. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat geldt op het moment waarop de klacht bij de geschillencommissie is ingediend. Dit reglement kan bij de geschillencommissie worden opgevraagd.
6. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het geschil dat de opdrachtgever heeft met Braakman Advocaten. Indien de opdracht is gegeven in een zakelijke hoedanigheid, voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.
7. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.